Mengandungi Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 (Akta 4) yang terkini dan pindaan-pindaan yang sebelumnya termasuk peruntukan Akta 4 yang asal semasa dikuatkuasakan pada tahun 1969. Perbahasan di Parlimen melalui "Hansard" juga disertakan bagi setiap pindaan.

Perundangan Kecil seperti Peraturan-Peraturan, Perintah, Pemberitahuan dan sebagainya sama ada yang memerlukan pewartaan atau tanpa keperluan warta yang digubal dan diluluskan oleh YB Menteri atau pihak yang diberikuasa juga disertakan. Arahan-Arahan AKSP yang mengikut status kerahsiaannya juga disertakan untuk kemudahan pegawai PERKESO yang berkenaan dalam melaksanakan Akta 4.

Klik pada senarai dibawah untuk melihat senarai penuh Akta dan Peraturan dan juga borang-borang yang berkaitan.

 1. Akta Keselamatan Sosial Perkerja 1969 (Akta 4)
 2. Peraturan-Peraturan (Am) Keselamatan Sosial Pekerja 1971 - Senarai
 3. Peraturan-Peraturan (Am) Keselamatan Sosial Pekerja 1971 - Bahasa Melayu
 4. Employees' Social Security (General) Regulations 1971 - Listing
 5. Employees' Social Security (General) Regulations 1971 - English
 6. Borang
  1. Borang 1 - Borang Pendaftaran Majikan
  2. Borang 1A - Pemberhentian Sebagai Majikan
  3. Borang 2 - Pendaftaran Pekerja
  4. Borang 10 - Tuntutan
  5. Borang 13 - Perakuan Doktor
  6. Borang 21 - Laporan Kemalangan
  7. Borang 24 - Tuntutan Pencen Penakat / Faedah Orang Tanggungan
  8. Borang 26 - Tuntutan Bagi Faedah Pengurusan Mayat
  9. Borang 29 - Borang Penamaan
  10. Borang 30 - Pembatalan Penamaan
  11. Jadual II - Nilai Gantian Bagi Faedah Hilang Upaya Kekal